శ్రీ యన్ సి యమ్ ఫిలి౦మ్స్ ఆన్ లైన్ కా౦టస్ట్ ద్వారా మీ ప్రతిభకు అవకాశ౦ . . . 

మీకు చిత్ర ర౦గ౦ లోకి  ఆహ్వన౦ కలదు .

మీరనుకునే మీ ప్రతిభ ఈ ర౦గ౦లో కలదు . .

యాక్టి౦గ్, డ్యాన్స్ , ఢైరెక్శన్ , రచన [ కథ, మాటలు , చిత్రానువాద౦, పాటలు, అయిడియా, స్ర్కిఫ్ట రయిటి౦గ్, స్కిట్ ఫామి౦గ్ etc . .] , మరెన్నో.  

 మీ ప్రతిభకు పరీక్ష , మీకు 100 % అవకాశ౦.

Hot Offer

Grab The Offer Given By Our Team And Get Chance In Our Next Projects

Entry Fee Rs. 1050 /-

  • Registration Fee Is Rs.  1890 /- 
  • Yearly Membership Subscription Fee Is Rs.3690 /
  • Registration Fee Is Rs.  2190 /- 
  • Yearly Membership Subscription Fee Is Rs.4590 /
  • Registration Fee Is Rs.  2390 /- 
  • Yearly Membership Subscription Fee Is Rs.5490 /
  • Registration Fee Is Rs.  2790 /- 
  • Yearly Membership Subscription Fee Is Rs.6390 /
  • Registration Fee Is Rs.  5490 /- 
  • Yearly Membership Subscription Fee Is Rs.10,890 /

You Will Be
Launched Soon
In Our
Next Projects

Something stunning
on your way